OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie do wszystkich towarów sprzedawanych i dostarczanych przez Kamilę Czoska-Brechelke prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SKANDPOL EKSPORT Kamila Czoska-Brechelke z siedzibą w Rumi przy ul. Młyńskiej nr 16A lok. 2, NIP 5882125260, REGON: 220396520 (Skandpol), przez co stanowią integralną część każdej oferty składanej przez Skandpol. Tym samym, akceptacja oferty przez Klienta stanowi również akceptację OWS. Celem wyłączenia wątpliwości, jakiekolwiek inne warunki mają zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy Skandpol je zaakceptował uprzednio na piśmie (pod rygorem nieważność), z jednoznacznym oświadczeniem o wyłączeniu tych OWS.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze OWS dotyczą zarówno Klientów będących Konsumentami oraz Klientów nie będących Konsumentami zawierających Umowy Sprzedaży.
2.Poniżej podane zwroty mają następujące znaczenie:
Cena – kwota wynagrodzenia netto należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu, do których opłaty obowiązany jest Klient, o ile wspomniana dostawa jest realizowana przez Skandpol;
Klient– oznacza (i) osobę fizyczna, (iii) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub (ii) osobę prawną;
Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Produkt – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za zapłatą Ceny;
Oferta – warunkowa oferta sprzedaży Produktów złożona przez Sprzedającego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę Produktu, ilość, dane Sprzedającego, Cenę, orientacyjne koszty dostawy, dane do kontaktu, termin wiązania;
OWS – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży;
Sprzedawca – Skandpol;
Umowa Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu (Produktów) za zapłatą (i) Ceny oraz (ii) dodatkowych kosztów dostawy, której szczegółowe warunki określa Oferta, o ile dostawa jest realizowana przez Sprzedającego;
Zamówienie – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży w oparciu o przedłożoną Ofertę przez Skandpol, jak również niniejsze OWS.

II. UMOWA SPRZEDAŻY
1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po ziszczeniu się następujących zdarzeń: (i) złożeniu Zamówienia zgodnego z Ofertę i (ii) uiszczenia przez Klienta zaliczki w wysokości i terminie określonych w Ofercie, z zastrzeżeniem ust. 3 lit b) poniżej.
2.Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta uniemożliwi realizację Umowy Sprzedaży.
3.Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionej zwłoki, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z: A) warunkowym potwierdzeniem Zamówienia z numerem rachunku bankowego na które Klient ma uiścić zaliczkę (fakturę proforma) albo b) informacją o odmowie przyjęcia Zamówienia z przyczyn określonych w Ofercie.
4.W przypadku braku możliwości przyjęcia części Zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w celu zawiadomienia Klienta o braku możliwości przyjęcia całości Zamówienia. W powyższym wypadku Klient może anulować w całości złożone Zamówienie, w terminie 2 dni roboczych, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy w przypadku Klientów będących Konsumentami. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji.
5. W momocie otrzymania przez Sprzedawcę w całości zaliczki wystawione zostanie dla Klienta potwierdzenia Zamówienia. Brak uiszczenia przez Klienta zaliczki w wysokości i terminie określonych w Ofercie oznacza nie zawarcie przez Strony Umowy Sprzedaży oraz odmowę przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego.
6. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Oferty oraz OWS. Celem wyłączenia wątpliwości, zmiana Zamówienia wymaga uprzedniej akceptacji Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7.Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktując się telefonicznie.
8.W ramach Umowy Sprzedaży Klient obowiązany jest do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy (i) Ceny za Produkt (Produkty) oraz (ii) kosztów dostawy, o ile jest ona realizowana przez Sprzedającego.
9. Produkty, których transport organizuje Klient nie podlegają ubezpieczeniu po odbiorze od Sprzedawcę.

III. PŁATNOŚCI
1.Cena poszczególnych Produktów jest ceną podaną w Ofercie wyłącznie dla ilości w niej określonej, z tym zastrzeżeniem, iż (i) w trakcie wykonania Umowy Sprzedaży może dojść do podwyższenia Ceny z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (m.in. podwyższenie ceny zasadniczej przez producenta, zmiana stawek celnych, kursu walut, podatkowych ____), jak również Cena może ulec podwyższeniu w razie (ii) zamówienia przez Klienta mniejszej ilości Produktów niż ta określone w Ofercie.
2. O ewentualnej zmianie Ceny Sprzedawca zawiadomi Klienta niezwłocznie, z tym zastrzeżeniem, iż Klient uprawniony jest do odstąpienia od Zamówienia ze wspomnianej przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania w/w informacji. Brak złożenia odpowiedzi na wspomniane powiadomienie w terminie określonym powyżej uznaje się za akceptację nowej Ceny przez Klienta.
3. W razie braku akceptacji przez Klienta wspominanej podwyżki Sprzedający uprawniony jest również do odstąpienia do Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od wyżej wskazanego zdarzenia.
4. W sytuacji określonej w ust 2 i 3 Sprzedający zwróci Klientowi zaliczkę. Ewentualne inne roszczenia są wyłączone.
5. Ceny są cenami netto i nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT).
6. Po wpłaceniu zaliczki, pozostałą część płatności Klient obowiązany jest uiścić w całości w terminie 2 dni przed planowaną wysyłką Zamówienia, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w Ofercie. Celem wyłączenia wątpliwości, z chwilą zaksięgowania w/w wpłaty u Sprzedającego wspomniane Zamówienie zostanie nadane.
7. Nieopłacenie przez Klienta w całości Zamówienia w powyższym terminie uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od powstania wspomnianego opóźnienia. We wspomnianej sytuacji Klient obowiązany jest do naprawienia szkody, w szczególności obowiązany jest pokryć koszt anulowania dostawy.
8. Własność Produktu (Produktów) objętego Zamówieniem przechodzi ze Sprzedającego na Klineta z chwilą uiszczenia w całości Ceny za Zamówienie obejmujące wspomniany Produkt (Produkty).

IV. DOSTAWA PRODUKTU
1.Sprzedawca dostarcza zamówiony Produkt (Produkty) w sposób wskazany w Ofercie, o ile za dostawę nie jest odpowiedzialny Klient.
2.Dostawa Produktu do Klienta jest dodatkowo odpłatna i nie jest zawarta w Cenie. Dostępne metody oraz szacunkowy koszt dostawy Produktu są przedstawiane Klientowi w Ofercie. Ostateczny koszt dostawy zostaje określony po skompletowaniu Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.
3.Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się (i) czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę, oraz (ii) czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
4.Podane terminy dostarczenia zamówionych Produktów ma charakter orientacyjny. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Klienta odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych Produktów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W szczególności termin dostawy może ulec zmianie w przypadku: (i) wstrzymania dostarczenia Produktów z przyczyn leżących po stronie Klienta, (ii) opóźnienia Klienta w zapłacie zaliczki lub uiszczenia brakującej części Ceny za Zamówienie (pkt III ust 4); (iii) nieudzielenia Sprzedającemu informacji niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży, w tym dostawy; (iv) działania siły wyższej. W powyższej sytuacji termin dostawy ulegnie wydłużeniu o okres występowania wspomnianych okoliczności, z uwzględnieniem terminu niezbędnego dla Sprzedającego do wznowienia dostawy.
5. Pojazdy, którymi realizowane są dostawy nie dysponują sprzętem do samorozładunku, przez co Klient jest zobowiązany do zapewnienia rozładunku we własnym zakresie.
6. Koszt transportu jest kalkulowany wg. kursu EURO do PLN z dnia poprzedzającego dzień załadunku.
7. Produkty są objęte ubezpieczeniem cargo. Klient jest zobowiązany jest do sprawdzenia Produktu przy odbiorze.
8. W razie szkody Klient winien przygotować dokumentację filmową i zdjęciową.

V. REKLAMACJA
1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny.
2.Produkty prezentowane w Ofercie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane przez gwaranta i dołączane do Produktu.
3.Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta Sprzedawcy pisemnie na adres: reklamacje@skandpol.eu podając w temacie „Reklamacja”.
4.Zaleca się w formie dokumentowej (elektronicznej) podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności reklamacji, w szczególności daty i rodzaju wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację oraz żądania reklamacyjnego. Powyższe wymogi mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
7. Celem wyłączenia wątpliwości, wykonanie uprawnień z gwarancji względem gwaranta nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.O ile nic innego nie wynika z niniejszych OWS poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Klientów będących Konsumentami.
2.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinno zostać złożone pisemnie na adres: _____ (Załącznik nr.1).
3.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w ustawie o Prawach konsumenta, w tym w szczególności względem Zamówień obejmujących Produkty wyprodukowana według specyfikacji Klienta.
4. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajduje regulacja ustawy o Prawach konsumenta.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
2.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta oraz zawarcia Umowy Sprzedaży.
3.Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
5.Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, historii Zamówień oraz w celu bieżącego informowania Klienta o Produktach Sprzedawcy.
6.Dodatkowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w ___.

VIII. ZMIANA REGULAMINU
1.Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2022 roku.
2.OWS stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego.
3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
4. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
1.Niniejszy punkt OWS oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
2.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
3.W zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
4.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana umyślnie.
5.Odpowiedzialności Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty ____ złotych.
6.W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i których nie można było uniknąć (siła wyższa), w szczególności klęskę żywiołową, działania wojenne, pożar, epidemię, pandemię, niedobory materiałów lub surowców, opóźnia w dostawie Produktu przez producentów.
2.Umowa Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
3. Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.
4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
5. Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OWS nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
6. W razie sprzeczności pomiędzy Ofertą a OWS, pierwszeństwo mają postanowienia Oferty.